Termes i condicions generals de venda

Objecte i generalitats

Les presents Condicions Generals d’Ús, Condicions de Venda i Política de Privacitat regulen l’ús del lloc web catalunyaindependent.eu  (d’ara endavant “CatalunyaIndependent”).

A través del seu lloc  https://catalunyaindependent.eu proporciona informació sobre els seus productes i ofereix la possibilitat de la seva adquisició.

El lloc web vol fer saber als seus clients i usuaris que es dirigeix exclusivament a un públic major de 16 anys i que el territori en el qual accepta i distribueix comandes és a nivell mundial.

Contacte

Per a qualsevol tipus de dubte, consulta o suggeriment, pot enviar-nos els seus comentaris per email a: info@catalunyaindependent.eu

Informació sobre producte

Les descripcions dels productes exposats en el Lloc web es realitzen sobre la base de la informació proporcionada pels proveïdors i per la pròpia empresa. No obstant això, la informació donada sobre cada producte, així com les fotografies o vídeos relatius als mateixos i els noms comercials, marques o signes distintius de qualsevol classe continguts en la pàgina web https://catalunyaindependent.eu són exposats de manera orientativa.

Preus

Tots els preus dels productes que s’indiquen a través de la pàgina web inclouen els impostos que pogués correspondre. Aquests preus inclouen les despeses corresponents a l’enviament dels productes.

Disponibilitat

Per al supòsit en què el producte no estigui disponible després d’haver-se realitzat la comanda, el Client serà informat per email de la incidència i de la possibilitat d’anul·lació total o parcial de la comanda. L’anul·lació parcial de la comanda deguda mancant disponibilitat no dóna dret a l’anul·lació de la totalitat de la comanda. Si arran d’aquesta anul·lació el client vol retornar el producte lliurat haurà de seguir l’estipulat en l’apartat Devolució.

Pagament

El Client es compromet a pagar en el moment que realitza la comanda. Al preu inicial que figuri en el lloc web per a cadascun dels productes oferts se li sumaran les tarifes corresponents a les despeses d’enviament pertinents. En qualsevol cas, aquestes tarifes seran comunicades prèviament al client abans de formalitzar la pròpia compra.

El tiquet o comprovant de compra que correspon a la comanda de compra estarà disponible i es podrà visualitzar en  https://catalunyaindependent.eu en la secció “ El meu compte“, “ Comandes“.

El Client haurà d’abonar l’import corresponent a la seva comanda mitjançant pagament a través de Paypal mitjançant compte en Paypal o targeta de crèdit o de dèbit (Visa, Mastercard, Visa Electró i/o altres targetes anàlogues). El pagament per Paypal es realitza a través de Paypal i els seus protocols de seguretat. El pagament mitjançant Paypal pot generar despeses addicionals, que en qualsevol cas seran informades al client abans de la realització del pagament.

El Client haurà de notificar a  https://catalunyaindependent.eu qualsevol càrrec indegut o fraudulent en la targeta, o mitjançant Paypal, utilitzada per a les compres, mitjançant email a info@catalunyaindependent.eu, en el menor termini de temps possible perquè es puguin realitzar les gestions oportunes.

Seguretat

L’ EMPRESA compta amb les màximes mesures de seguretat comercialment disponibles en el sector. A més, el procés de pagament mitjançant targeta de crèdit funciona sobre un servidor segur de Paypal, i utilitza el protocol SSL (Secure Socket Layer) i/o altres necessaris per a mantenir la connexió segura, encriptada i a resguard de tercers. El servidor segur estableix una connexió de manera que la informació es transmet xifrada entre l’ordinador del client i Paypal, no podent accedir  https://catalunyaindependent.eu a aquesta connexió, ni a les dades transmeses en ella, i una vegada realitzada Paypal confirma a  https://catalunyaindependent.eu l’acceptació correcta de l’operació o el rebuig d’aquesta. L’ empresa no intervé en cap cas en la comunicació entre el client i Paypal, ni té accés a les dades de la targeta del client ni a les seves claus o codis de seguretat, ni és responsable de l’autorització o rebuig de l’operació per part de Paypal o per part del banc emissor de la targeta. És responsabilitat del client tenir saldo suficient en la seva targeta o en el seu compte de Paypal per a realitzar l’operació, asi com disposar de l’autorització de l’entitat emissora de la targeta per a poder realitzar operacions de compra a través de TPV virtuals.

D’aquesta forma, en utilitzar els protocols de seguretat, CatalunyaIndependent.eu garanteix:

Que el Client està comunicant les seves dades al centre servidor de Paypal i no a qualsevol altre que intentés fer-se passar per aquest.

Que entre el Client i el centre servidor de PayPal les dades es transmeten xifrades, evitant la seva possible lectura o manipulació per tercers.

Formalització de comandes

Una vegada formalitzat la comanda, és a dir, amb l’acceptació implícita de les Condicions d’Ús i la confirmació del procés de compra,  https://catalunyaindependent.eu enviarà sempre un email al CLIENT confirmant els detalls de la compra realitzada.

Cancel·lació de comandes

L’empresa acceptarà cancel·lacions de comandes quan se sol·licitin abans de l’enviament d’aquest. Per a realitzar la cancel·lació ha de sol·licitar-se mitjançant correu electrònic a l’adreça info@catalunyaindependent.eu.

Terminis, lloc de lliurament i extraviaments

Entrega del producte

L’EMPRESA es compromet a lliurar el producte en perfecte estat a l’adreça que el client assenyali en el formulari de comanda, i que en tot cas haurà d’estar compresa dins del Territori d’actuació de https://catalunyaindependent.eu. Amb la finalitat d’optimitzar el lliurament, agraïm al client que indiqui una adreça en la qual la comanda pugui ser lliurada dins de l’horari laboral habitual.

L’EMPRESA no es fa responsable dels errors causats en el lliurament quan l’adreça de lliurament introduïda pel Client en el formulari de comanda no s’ajusta a la realitat o hagin estat omesa.

L’EMPRESA informa al Client que és possible que una mateixa comanda es divideixi en diversos lliuraments.

Plaços d’entrega

Els enviaments els realitzarem a través d’una empresa de missatgeria. Per tal motiu cedirem les seves dades a l’empresa de transport a tal fi, la qual cosa vostè autoritza expressament.

L’EMPRESA es compromet a posar en repartiment la seva comanda en un termini de 24 hores excepte en els casos de ruptura d’estoc.

El termini de lliurament dependrà de la modalitat d’enviament (Gratuït, Econòmic o Standard) triat pel client en el moment de la realització de la comanda.

L’enviament gratuït prendrà per defecte els terminis de lliurament indicats per a l’enviament econòmic.

És possible els terminis de lliurament variïn per raons logístiques o de força major. En casos de retards en els lliuraments, L’EMPRESA informarà els seus clients quan tingui coneixement d’ells.

Cada lliurament es considera efectuat a partir del moment en el qual l’ empresa de transports posa el producte a la disposició del Client, que es materialitza a través del sistema de control utilitzat per la companyia de transports.

En el cas de retards en el lliurament de les comandes imputables a l’EMPRESA, el Client podrà anul·lar la seva comanda d’acord amb el procediment descrit en l’Apartat “Devolució”. No es consideraran retards en el lliurament aquells casos en els quals la comanda hagi estat posat a la disposició del Client per part de la companyia de transport dins del termini acordat i no hagi pogut ser lliurat per causa imputable al Client.

Les despeses d’enviament seran calculades en el moment de realitzar la comanda i en qualsevol cas es comunicaran al client abans de la finalització del procés de compra i/o abans de la realització del pagament de la comanda.

Una vegada que la comanda surti dels nostres magatzems, se li enviarà un e-mail notificant-li que la seva comanda ha estat acceptada i està sent enviada.

Per motius de seguretat, L’EMPRESA no enviarà cap comanda a apartats de correus ni bases militars, ni acceptarà cap comanda quan no sigui possible identificar al destinatari de la comanda, el seu telèfon, la seva adreça d’e-mail i la seva adreça de lliurament.

Dades de lliurament, lliuraments no realitzats i extraviaments

Si en el moment del lliurament el Client es troba absent, el transportista deixarà un comprovant indicant com procedir per a concertar un nou lliurament i/o cridarà el/la client/a per a informar-lo de la incidència. L’EMPRESA contracta, com a part del servei de lliurament de missatgeria, la realització d’una sèrie d’accions de seguiment, encaminades a garantir que el lliurament es produeixi.

Si passats 7 dies hàbils després de la sortida a repartiment de la comanda no s’ha concertat el lliurament, el Client haurà de posar-se en contacte amb L’EMPRESA. En cas que el Client no procedeixi així, passats 10 dies hàbils des de la sortida a repartiment de la comanda aquest serà retornat als nostres magatzems i el Client haurà de fer-se càrrec de les despeses d’enviament i de retorn a origen de la mercaderia, així com de les possibles despeses de gestió associades.

Si el motiu pel qual no s’ha pogut realitzar el lliurament és l’extraviament del paquet, el nostre transportista iniciarà una recerca. En aquests casos, els terminis de resposta dels nostres transportistes solen oscil·lar entre un i tres dies.

Diligència en el lliurament

El Client haurà de comprovar el bon estat del paquet davant el transportista que, per compte de l’EMPRESA, realitzi el lliurament del producte sol·licitat, indicant en l’albarà de lliurament qualsevol anomalia que pogués detectar en l’embalatge. Si, posteriorment, una vegada revisat el producte, el Client detectés qualsevol incidència com a cop, trencament, indicis d’haver estat obert o qualsevol desperfecte causat en aquest per l’enviament, aquest es compromet a comunicar-lo a l’EMPRESA via email abans de les següents 12 hores des del lliurament. A partir d’aquest moment no s’atendran incidències per aquest tipus.

Devolució

Procediments de devolució

Tots els productes comprats en L’EMPRESA podran ser retornats i reemborsats, sempre que el Client comuniqui a l’EMPRESA la seva intenció de retornar el/els producte/s adquirit/s dins d’un termini màxim de fins a 14 dies laborables comptats des de la data de lliurament i que es compleixin la resta de les condicions establertes en aquest apartat.

L’EMPRESA només acceptarà devolucions que compleixin els següents requisits:

El producte ha d’estar en el mateix estat en què es va lliurar i haurà de conservar el seu embalatge i etiquetatge original.

L’enviament ha de fer-se usant la mateixa caixa en què ha estat rebut per a protegir el producte. Per al supòsit que no pugui fer-se amb la caixa amb la qual es va lliurar, el Client haurà de retornar-lo en una caixa protectora amb la finalitat que el producte arribi al magatzem de l’EMPRESA amb les màximes garanties possibles.

Ha d’incloure’s una còpia de l’albarà de lliurament dins del paquet, on a més es marquin els productes retornats i el motiu de la devolució.

Amb l’objectiu de facilitar als Clients el procés de devolució i poder fer un correcte seguiment d’aquesta, L’EMPRESA estableix com a únic procediment de devolució l’establert per l’EMPRESA. Si el motiu de la devolució és imputable a l’EMPRESA (el producte és defectuós, no és el que es hábia comanda, etc.), l’import de la devolució serà reemborsat. Si el motiu és un altre (els productes es van servir correctament però no són de de el grat del client), el cost de les despeses de devolució seran a càrrec del client.

Per a procedir amb una devolució, s’han de seguir els següents passos:

Informar abans de 14 dies naturals des de la seva recepció que el producte vol ser retornat. La informació haurà de realitzar-se via email a  info@catalunyaindependent.eu.

L’EMPRESA informarà al client de l’adreça a la qual ha d’enviar el producte.

El client ha d’enviar-lo mitjançant una empresa de missatgeria de la seva elecció a ports pagats.

Informar de l’empresa de missatgeria utilitzada, data i hora de la devolució.

Reemborsaments al client

La devolució dels productes donarà lloc a un reemborsament igual al cost dels productes retornats menys el cost del servei de devolució.

Únicament en el cas que el producte lliurat sigui defectuós o incorrecte, L’EMPRESA reemborsarà també al Client les despeses d’enviament corresponents.

Les devolucions i les anul·lacions parcials donaran lloc a reemborsaments parcials.

L’EMPRESA gestionarà l’ordre de devolució sota el mateix sistema que es va utilitzar per al pagament en un termini de 3 dies des de la confirmació d’arribada al magatzem de la comanda retornada. L’aplicació de la devolució en el compte o targeta del Client dependrà de la targeta i de l’entitat emissora. El termini d’aplicació serà de fins a 7 dies per a les targetes de dèbit i de fins a 30 dies per a les targetes de crèdit.